L'ENTITAT > Estatuts

Estatuts

 

 

 

 

 

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ LOCAL DE JOVENTUTS MUSICALS DE  TARRAGONA

 

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article I

Amb la denominació de ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA es va constituir a Tarragona l’any 1962, una entitat sense ànim de lucre que, a partir d’ara, regularà les seves activitats d’acord amb  ---- la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d’associació (BOE de 26 de març de 2002), la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relativa a les persones jurídiques, les seves normes complementàries i les que en cada moment els siguin aplicables i pels Estatuts vigents. L’entitat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

L’entitat va ser inscrita en el  Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya el  22/01/1987 amb el número 1327 de la Secció 1a. de Registre de Tarragona.

 

Article 2

Els fins de l’associació són :

 1. Contribuir al coneixement, cultiu, foment i difusió de les diferents tradicions musicals i diferents mitjans d’expressió així com de l’art en general impulsant la creativitat.
 2. Estimular l’interès vers les diferents tradicions musicals i diferents mitjans d’expressió.
 3. Actuar perquè l’accés a la música sigui reconegut com un dret fonamental de la persona, incidint en l’àmbit artístic, cultural i pedagògic mitjançant l’organització de cursos de música, cicles de concerts, audicions musicals, sessions pedagògiques, col·loquis, concursos i altres expressions que contribueixin al millor compliment de les seves finalitats socials.
 4. Impulsar la promoció i contractació d’intèrprets i compositors catalans amb especial atenció als joves.
 5. La creació i manteniment d’un fons de documentació, donant-li la divulgació necessària.
 6. Facilitar l’intercanvi d’actuacions entre artistes de la resta de l’Estat espanyol i d’arreu del món.
 7. Col·laborar amb altres entitats d’àmbit local, estatal i internacional amb finalitats semblants.
 8. Impulsar la investigació, edició, interpretació i difusió del patrimoni musical mundial en especial atenció al català.
 9. Organitzar i gestionar activitats musicals i culturals en general per encàrrec, en règim de licitació pública, contractació directa o subcontractació per part d’empreses privades o organismes públics. La feina d’organització per part de l’associació podrà ser gratuïta o retribuïda.

10.Llogar o adquirir equipaments i locals sempre que sigui necessari per a una millor consecució de les tasques encomanades.

11.Editar publicacions en qualsevol suport.

12.Qualsevol altra finalitat que correspongui a la naturalesa de l’entitat i que pugui ser decidida pels seus òrgans directius.

 

 

Article 3

 

 1. 1.     El domicili de l’associació s’estableix al carrer Hernández Sanahuja, 17 – 1r 2a. de Tarragona.
 2. 2.        L’àmbit d’activitat principal a l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altre referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

 

 

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

 

Article 4

 1. 1.     Per formar part de l’associació s’haurà d’omplir la butlleta d’ingrés i fer-la arribar a les oficines de l’associació. Posteriorment la persona sol·licitant rebrà la corresponent acceptació com a nou membre de l’entitat.
 2. 2.     Els nous membres associats adquiriran el dret de vot a l’Assemblea General tres mesos després de la seva admissió. Si són menors d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associatsni exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
 3. 3.     La Junta, per acord de l’Assemblea General, pot distingir amb el títol de Membre Honorífic aquelles persones o entitats que, per la seva trajectòria, per la seva exemplaritat o per la seva actuació cívica, social o professional han contribuït de forma destacada a assolir les finalitats que persegueix l’associació. La distinció de Membre Honorífic a una entitat o persona no comporta la condició jurídica de soci. El nomenament es farà per acord de l’Assemblea General a proposta d’un vint per cent dels seus membres o a proposta de la Junta Directiva.

 

 

Article 5

 

Són drets dels membres de l’associació:

 

 1. 1.     Assistir amb veu i vot a les reunions de les assemblees.
 2. 2.     Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. 3.     Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. 4.     Delegar en un membre en cas d’impossibilitat d’assistir a les assemblees. Cada persona associada podrà presentar un nombre il·limitat de delegacions de vot sempre que la delegació de vot s’hagi notificat per escrit a la Junta Directiva amb deu dies d’antelació, com a mínim.
 5. 5.     Votar per correu en tots els processos electorals que es convoquin en cas que no sigui possible assistir-hi i sempre que s’actuï d’acord amb la normativa que disposi el Reglament Intern. 
 6. 6.     Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 7. 7.     Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 8. 8.     Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. 9.     Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

10.  Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

11.  Formar part dels grups de treball.

12.  Posseir un exemplar dels estatuts i de les normes de règim intern.

13.  Consultar els llibres de l’associació.

14.  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

 

           

 

 

Article 6

 

Són deures dels membres de l’associació

 

 1. 1.     Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. 2.     Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. 3.     Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. 4.     Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

 

Article 7

 

Són causes de baixa de l’associació:

 

 1. 1.     Que ho decideixi la persona interessada la qual ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva
 2. 2.     No satisfer les quotes fixades.
 3. 3.     No complir les obligacions estatutàries.
 4. 4.     Per sanció.
 5. 5.     Per defunció.

 

 

 

Capítol III. De les Assemblees Generals

 

Article 8

 

 1. 1.     L’Assembla és l’òrgan sobirà de l’associació. Es seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. 2.     Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són de la seva competència.
 3. 3.     Tots els membres de l’associació queden subjectes als acords de les assemblees, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
 4. 4.     L’ordre del dia de les Assemblees hauran d’incloure, com a mínim, el que determina la normativa aplicable.

 

 

 

 

 

Article 9

 

 1. 1.     Per a poder adoptar acords serà necessària l’assistència, en primera convocatòria, del 50% dels socis més un. Si no s’aconseguís aquest quorum, una vegada superat el termini anunciat en l’avís de convocatòria, se celebrarà la reunió en segona convocatòria en la qual es podran prendre els acords independentment del nombre d’assistents.
 2. 2.     Les votacions seran secretes sempre que ho sol·liciti un 10% dels assistents.

 

 

Article 10

 

L’Assemblea General Ordinària té les facultats següents:

 

 1. 1.     Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
 2. 2.     Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.
 3. 3.     Canviar el nom de l’associació
 4. 4.     Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 5. 5.     Aprovar el reglament de Règim Interior i les seves modificacions.
 6. 6.     Conèixer l’obertura de pòlisses de crèdits amb avals d’organismes o entitats públiques i privades.
 7. 7.     Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, de les persones associades.
 8. 8.     Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre de l’associació, i també les altes i baixes per raons diferents a la de separació definitiva.
 9. 9.     Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

10.  Modificar els Estatuts.

11.  Totes les resolucions dels casos anteriors seran adoptades per majoria simple dels associats presents o representats.

 

 

Article 11

 

 1. 1.     L’Assemblea General es reuneix com a mínim un cop l’any sempre abans del trenta de juny de cada any natural.
 2. 2.               La Junta Directiva pot convocar Assemblea Extraordinària sempre que ho consideri convenient. També poden demanar assemblea general,  segons la normativa actual, art. 322-3.b de la Llei 4/2010, un 10% o un percentatge inferior de socis.

 

Article 12

 

 1. 1.     Les assemblees són convocades per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 

 1. 2.     Les convocatòries de les assemblees s’han de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

 

 1. 3.     Les reunions de les assemblees les presideix la persona que exerceix la presidència de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, la que ocupi la vicepresidència o la vocalia de més edat de la junta. La secretaria l’exercirà la mateixa persona que ho sigui de la Junta Directiva.

 

 1. 4.     La persona de la Junta Directiva que ostenta el càrrec de secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar la persona i presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 

 1. 5.     També es pot contemplar la presència d’una figura externa que aixequi acta i que en cap cas tindrà la condició de soci.

 

 1. 6.     Al començament de cada reunió de les assemblees es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

 

Article 13

 

 1. 1.     Les assemblees es constitueixen vàlidament, en primera convocatòria, si hi concorre la meitat més una de les persones associades, i si això no és possible, mitja hora més tard en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. Serà sempre requisit de validesa l’assistència de la presidència o persona que la substitueixi, o de la persona que ostenti el càrrec de secretaria.

 

 1. 2.     El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal, o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.  

 

 1. 3.     L’assistència de totes les persones associades deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria.

 

 

Article 14

 

 1. 1.     En les reunions de les Assemblees correspon un vot a cada membre de l’associació més els que cadascú pugui portar mitjançant delegació.

 

 1. 2.     Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones associades presents més les representades.

 

 1. 3.     Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra.

 

 1. 4.     L’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de les persones associades presents i representades.

 

 1. 5.     Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic sempre que els associats ho autoritzin expressament.   

 

 

Article 15

 

L’Assemblea General Extraordinària no podrà tractar més assumptes que els fixats a l’ordre del dia.

 

 

 

Capítol IV. La Junta Directiva

 

Article 16

 

 1. 1.     Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen la presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i els vocals, entre sis com a màxim i quatre com a mínim. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

 

 

 1. 2.     L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es farà per votació lliure i secreta en l’Assemblea General mitjançant la presentació de candidatures completes tancades per part de la persona aspirant a la presidència, el qual designarà posteriorment els càrrecs de la seva Junta Directiva que entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 

 1. 3.     Les candidatures que es presentin a les eleccions hauran de notificar-ho a la secretaria de la Junta Directiva com a màxim deu dies abans del dia de les eleccions.

 

 1. 4.     El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou presidet/a i del nou secretari/ària.

 

 1. 5.     Tots els membres de la Junta Directiva podran dur a terme, si s’escau i per encàrrec, prestacions de serveis retribuïdes per l’associació, segons l’article 322-16 de la Llei 4/2008.

 

 

Article 17

 

 1. 1.     Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits sense limitació de temps.

 

 1. 2.     El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 

a)     Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b)     Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c)     Baixa com a membre de l’associació.

d)     Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’estatut

 

 1. 3.     Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’ha de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant

 

 

Article 18

 

La Junta Directiva té les facultats següents:

 

 1. 1.     Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi l’assemblea.

 

 1. 2.     Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 

 1. 3.     Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació

 

 1. 4.     Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

 

 1. 5.     Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

 

 1. 6.     Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 

 1. 7.     Contractar el personal que l’associació necessiti.

 

 1. 8.     Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 

 1. 9.     Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 

10.  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

 

11.  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, físiques o jurídiques, per aconseguir subvencions o qualsevol tipus de finançament.

 

12.  Procurar l’obtenció d’ajuts econòmics directes o indirectes, públics i privats, que facilitin la consecució dels objectius de l’associació.

 

13.  Assegurar una estreta cooperació entre els seus membres coordinant esforços.

 

14.  Procurar per una bona difusió de les informacions de les activitats que es realitzin així com de les idees i experiències dels seus membres.

 

15.  Fomentar l’ingrés de nous socis.

 

16.  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 32.

 

17.  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 

18.  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

19.  Signar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat pública o privada.

 

 

Article 19

 

 1. 1.     La Junta Directiva, convocada prèviament per presidència o per la persona que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a dues vegades a l’any.

 

 1. 2.     S’ha de reunir en sessió extraordinària quan presidència la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un 50% dels membres que la componen.

 

 

Article 20

 

 1. 1.     La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i si hi ha un quòrum de la meitat més un.

 

 1. 2.     Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la presidència i de la secretaria –o persones que les substitueixin- hi és necessària sempre.

 

 1. 3.     La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

 

Article 21

 

 1. 1.     La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

 

 1. 2.     També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o més mandataris per exercir la funció que els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 

 

Article 22

 

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per la secretaria i presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

 

 

Capítol V. La Presidència i Vicepresidència

 

 

Article 23

 

Són pròpies de presidència les funcions següents:

 

 1. 1.     Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

 

 1. 2.     Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

 

 1. 3.     Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

 

 1. 4.     Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

 

 1. 5.     Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria de l’associació.

 

 1. 6.     Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin  l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 

 

La presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la persona que ostenti la vicepresidència o per la vocalia de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre.

 

 

 

Capítol VI. Tresoreria i Secretaria

 

 

 

Article 24

 

La persona de Junta Directiva responsable de tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa i signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

 

Article 25

 

La persona de Junta Directiva responsable de secretaria ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

 

 

Capítol VII. Les vocalies

 

Article 26

 

Les persones de la Junta Directiva amb el càrrec de vocals assumeixen les funcions que els delega la Junta Directiva i presideixen les comissions de treball que decideixin crear.

 

 

 

Capítol VIII. Les comissions o grups de treball

 

 

Article 27

 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, els quals n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

 

Capítol IX. El règim econòmic

 

Article 28.

 

Patrimoni actual. Aquesta Associació no té cap patrimoni. 

 

 

 

Article 29

 

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 

 1. 1.     Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

 

 1. 2.     Les subvencions oficials i privades.

 

 1. 3.     Les donacions, les herències i els llegats.

 

 1. 4.     Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

 

 1. 5.     Els ingressos que generin les activitats pròpies.

 

 

 

Article 30

 

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

 

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés mensuals, trimestrals, semestrals o anuals, i quotes extraordinàries.

 

 

Article 31 

 

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

 

Article 32

 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures de presidència, tresoreria i el cap de la secció de comptabilitat contractat per l’associació.

 

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

 

 

 Article 33

 

En cas d’haver excedents d’ingressos sobre despeses s’hauran d’invertir en la consecució de les finalitats de l’associació.

 

 

 

Capítol X. El règim disciplinari

 

Article 34

 

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels associats que incompleixen les seves obligacions.

 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies amb una audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera Assemblea General si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho.

 

 

 

Capítol XI. La dissolució

 

Article 35

 

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari per a aquest fi.

 

 

Article 36

 

 1. 1.     Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

 

 1. 2.     L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

 

 1. 3.     Els membres de la Junta Directiva i de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que els mateixos hagin contret voluntàriament.

 

 1. 4.     El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació més s’hagi destacat per la seva activitat en àmbits culturals.

 

 1. 5.     Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

 

DILIGÈNCIA:

 

           

            L’Associació Joventuts Musicals de Tarragona fa constar que els presents Estatuts són els aprovats per acord adoptat en assemblea general de data 31/05/2010 i posteriorment rectificats I definitivament aprovats per assemblea general de data 9/11/2010  

 

 

 

La Presidenta                                                                        El Secretari

                                                                      

 

 

 

 

Montserrat Icart Garcia                                              Pedro Jesús Ortega de la Torre

DNI 39612555T                                                         DNI 050020940                                        

 

 

 

Documents adjunts:
 
 
 
accés associacions
usuari:    clau:

 

avisos legals| disseny web disseny web
Xarxa de Músiques de Catalunya Joventuts Musicals de Catalunya